Aviso Legal e Privacidade

1. INFORMACIÓN XERAL

Por medio do presente Aviso Legal regúlase o uso do sitio www.ligadamoto.com, cuxa titularidade corresponde Single Track Galicia, con CIF: E01837087 e domicilio en Estrada de Peares, 64. 32150 A Peroxa, Ourense, Galicia [Es-UE]. Telfs.: 675 60 29 51 +34 637 53 30 94 – Email.: lgdamcampo@gmail.com, info@singletrackgalicia.com, info@ligadamoto.com.

2. CONDICIÓNS DE USO E ACEPTACIÓN 

O/a usuário/a acepta e declara coñecer as condicións e regulamento para a participación nos eventos organizados por Single Track Galicia.

Por outro lado, o acceso e uso deste sitio web atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena das presentes condicións de uso e as condicións específicas establecidas para determinados servizos que se sumarán aos que aquí se indican. O/a usuario/a, accedendo a utilizar o sitio web e os servizos de acordo coa lei, o presente Aviso legal e as Condicións Particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos e instrucións dos cales se lles informa, así como a ética, costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

As páxinas de www.ligadamoto.com poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas áreas pechadas ou que requiren inscrición nun rexistro de usuario, que implica a formalización como usuario/a co correspondente Rexistro, como se indica expresamente no servizo ou nas Condicións Particulares que o rexen.

Toda a información proporcionada polo usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos, o usuario garante a autenticidade de todos os datos indicados como resultado da utilización de determinados servizos. Do mesmo xeito, o usuario será responsable de asegurar que toda a información enviada a Liga Galega da Moto está permanentemente actualizada de forma adecuada con respecto ao estado real do usuario. Liga Galega da Moto non é responsábel dos danos que poidan ser causados aos demais a través da información proporcionada .

3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Single Track Galicia cumpre co disposto na lexislación galega, española e da Unión Europea relativa a protección de datos e privacidade. Concretamente a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da mencionada Lei Orgánica.

4. COOKIES

Como consecuencia do uso do presente sitio web poderanse xerar «cookies» ou pequenos ficheiros de datos.

Estes cookies xeraranse de forma automática no computador do/a usuario, de maneira que proporcionarán ao administrador da páxina sitio web (Single Track  Galicia) información sobre a data e a hora en que o usuario accedeu ao sitio web, ben como os contidos visitados.

Non obstante, o usuario poderá configurar o seu navegador de forma que impida a xeración de cookies.

5. NULIDADE E INEFICACIA

No caso de que algunha ou algunhas das disposicións do presente Aviso Legal, parcialmente ou na súa totalidade, resultasen ineficaces ou nulas, iso non afectará á validez das demais disposicións.

6. LEXISLACIÓN APLICÁBEL E XURISDICIÓN COMPETENTE

As presentes Condicións Xerais de Contratación rexeranse pola lexislación galega, española e europea.

Para a resolución de calquera litixio ou controversia que puidese xurdir en relación a o funcionamento ou coa interpretación e/ou aplicación destas Condicións Xerais, as partes someteranse ao tribunal correspondente no domicilio legal de Single Track Galicia.