[GAL] Para particpar nun Evento de Enduro da LIGA, chega con que aportes os teus dados no Formulário posto a continuación. Se xa tes dorsal na LIGA informa este campo, se non nos, adxudicaremos un. Debes aportar o día das verificacions administrivas, os seguintes documentos da moto, “Seguro, permiso de Circulacion, Tarxeta Tecnica da ITV”.

[CAS] Para particpar en un Evento de Enduro de la LIGA, llega con que aportes tus datos en el Formulario puesto a continuación. Si ya tienes dorsal en la LIGA informa este campo, si no nosotros te adjudicaremos uno. Debes aportar el día de las verificaciones administrativas, los siguientes documentos de la moto, Seguro, permiso de circulación, Tarjeta Tecnica de la ITV.

[POR] Se não estás inscrito na LIGA, cobre primeiro o Formulário.

Eventos ENDURO

Inscripcion para Eventos de ENDURO
  Solo contestar no caso de ter feito o pago, senón deixar en branco.

  GAL: O piloto declara ter feito o pago do Evento de Abegondo, 2020.

  ESP: El piloto declara tener el pago del Evento de Abegondo, 2020.

 • Elite

  Open 2t y Open 4t

  Open Veteranos: Maiores de 40

  E1: motos ata 150 cc de 2 t e ata 250 cc en 4t

  E2: superiores a 150 cc ata 250 cc en 2t e superiores a 250 ata 450 cc en 4t.

  E3: superiores a 250 cc en 2t e superiores a 450 en 4t.

  Sub 21: pilotos de menos de 21 anos e maiores de 16. Nados despois de 1997.

  Sénior 2t: para pilotos a partir dos 40 anos con motos de 2t.

  Sénior 4t: para pilotos a partir dos 40 anos con motos de 4t.

  Master, 48 años..

  IBÉRICO MotoCross Center: Open PRO

  IBÉRICO MotoCross Center: Open AMA

  IBÉRICO MotoCross Center: Open MASTER

  Ademas de correr para las categorías de la LIGA recibirán premio en alguna de estas categorías pilotos foráneos de Galicia
 • Se xa tes un dorsal de outra proba da LIGA, introduceo, se non mete 999.

  ESP: si ya tienes un dorsal de otra prueba de la LIGA, introducelo, si no mete 999.

 • GAL: Este campo verifica o teu NIF, asi que lembra de metelo ben, con numero e letra.

  ESP: Este campo verifica tu NIF, asi que recuerda meterlo bien con numero y letra.

  GAL: Estes dados serán enviados para comprobación á Guardia Civil nos eventos, para comprobar que podes conducir.

  ESP: Estos datos serán enviados para comprobación a la Guardia Civil. en los eventos, para comprobar que puedes conducir.

 • GAL: Lembra por ben o teu mail, para recibir a confirmación da inscripción. É posible que o correo o recibas na carpeta de SPAM, se non aparece nos Recibidos, revisa nesa carpeta

  ESP: Recuerda poner bien tu mail, para recibir la confirmación de la inscripción. Es posible que el correo se reciba en la carpeta de SPAM, si no aparece en los Recibidos, revisa en esa carpeta.

 • GAL: Estes dados serán enviados para comprobación á Guardia Civil nos eventos, comprobar que a moto esta en regra.

  ESP: Estos datos serán enviados para comprobación a la C.G. en los eventos, comprobar que la moto esta en regla.

  POR: Estes dados serão enviados para comprovação à G.C. nos eventos, comprovar que são correctos.

  GAL: O piloto participante declara coñecer os regulamentos dos eventos deportivos, e que os danos que ocasione ou se ocasionen pola súa participación e que non están cubertos polas pólizas de seguros subscritas polo organizador, son exclusivamente do seu cargo, quedando por tanto libre de toda responsabilidade a organización e A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia. 

  ESP: El piloto participante declara conocer los reglamentos de los eventos deportivos, y que los daños que ocasione o se ocasionen por su participación y que no están cubiertos por las pólizas de seguros suscritas por el organizador, son exclusivamente de su cargo, quedando por lo tanto libre de toda responsabilidad la organización y A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia. 

  GAL: O piloto participa nun circuíto aberto por vías publicas, respectará en todo momento a lexislación vixente no transcurso do evento. Tamén declara que a motocicleta que utiliza nesta competición cumpre todos os requisitos do código de circulación para transitar polas vías públicas. O piloto seguira todas as indicacións en materia de protección ambiental, seguranza, seguranza viaria ou deportiva que lle propoña a organización recoñecendo que pode ser sancionado, expulsado do evento ou eventos por non acatar as normas que se propoñan nas distintos eventos. 

  ESP El piloto participa en un circuíto abierto por vías publicas, respectará en todo momento la legislación vigente en el transcurso del evento. También declara que la motocicleta que utiliza en esta competición cumple todos los requisitos del código de circulación para transitar por las vías públicas. El piloto seguira todas las indicacións en materia de protección medioambiental, seguridad, seguridad vial o deportivas que le proponga la organización reconociendo que pode ser sancionado, expulsado del evento o eventos por no acatar las normas que se propogan en los distintos eventos. 

  GAL O piloto acepta que se lle grave en vídeo, fotografie ou se lle grave a voz, sons ou conversacións, durante á súa participación nos eventos que leven a cabo da Liga Galega de Motos de Campo, recoñecendo que os propietarios exclusivos para todo o mundo dos dereitos de autor é a propia Liga, polo que declara que autoriza a Liga Galega da Moto de Campo (ACARD) a reproducir, editar ou emitir as opinións a traves de medios como a televisión, o cinema, a radio, a prensa ou internet, así mesmo as opinións vertidas polo piloto son da súa exclusiva responsabilidade e non comprometen de ningún xeito a Liga Galega de Motos de Campo, ou á asociacion xestora A.C.A.R.D. Moto de campo de Galicia. 

  ESP El piloto acepta que se le grabe en vídeo, fotografie o se le grabe a voz, sonidos o conversaciónes, durante a su participación en los eventos que se lleven a cabo de la Liga Galega de Motos de Campo, reconociendo que los propietarios exclusivos para todo el mundo de los derechos de autor es la propia Liga, por lo que declara que autoriza a Liga Galega de Motos de Campo a reproducir, editar o emitir las opiniones a traves de medios como la televisión, el cine, la radio, la prensa o internet, así mismo las opiniones vertidas por el piloto son su exclusiva responsabilidad y no comprometen en modo alguno a Liga Galega de Motos de Campo, o a la asociacion gestora A.C.A.R.D. Moto de campo de Galicia. 

  GAL: Declara que os dados aportados para esta ficha son certos.O facilitar os dados, o piloto pasa a formar parte da nosa Asociacion. Os dados facilitados neste documento se incorpóran a un ficheiro coa finalidade exclusiva de informar a Liga Galega de Motos de Campo, da participación do piloto. Estes dados serán tratados sen consentimento expreso do seu titular para o normal desenvolvemento dos eventos. O piloto poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos terminos previstos na Lei Orgánica de Protección de datos de Carácter Persoal. O responsable do tratamento do ficheiro é a Liga Galega de Motos de Campo a traves da A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia. Declara que os dados aportados para esta ficha son certos. 

  ESP: Declara que os datos aportados para esta ficha son ciertos.Al facilitar los datos el piloto pasa a formar parte de nuestra Asociación. Los datos facilitados en este documento se incorpóran a un fichero con la finalidad exclusiva de informar a Liga Galega de Motos de Campo, de la participación del piloto. Estes datos serán tratados sin consentimento expreso de su titular para el normal desarrollo de los eventos. El piloto poderá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición en los terminos previstos en la Lei Orgánica de Protección de datos de Carácter Persoal. El responsable del tratamiento del fichero es la Liga Galega de Motos de Campo a traves de la A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia.

  GAL: O piloto participante declara coñecer os regulamentos dos eventos deportivos, e que os danos que ocasione ou se ocasionen pola súa participación e que non están cubertos polas pólizas de seguros subscritas polo organizador, son exclusivamente do seu cargo, quedando por tanto libre de toda responsabilidade a organización e A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia. 

  ESP: El piloto participante declara conocer los reglamentos de los eventos deportivos, y que los daños que ocasione o se ocasionen por su participación y que no están cubiertos por las pólizas de seguros suscritas por el organizador, son exclusivamente de su cargo, quedando por lo tanto libre de toda responsabilidad la organización y A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia. 

  GAL: O piloto participa nun circuíto aberto por vías publicas, respectará en todo momento a lexislación vixente no transcurso do evento. Tamén declara que a motocicleta que utiliza nesta competición cumpre todos os requisitos do código de circulación para transitar polas vías públicas. O piloto seguira todas as indicacións en materia de protección ambiental, seguranza, seguranza viaria ou deportiva que lle propoña a organización recoñecendo que pode ser sancionado, expulsado do evento ou eventos por non acatar as normas que se propoñan nas distintos eventos. 

  ESP El piloto participa en un circuíto abierto por vías publicas, respectará en todo momento la legislación vigente en el transcurso del evento. También declara que la motocicleta que utiliza en esta competición cumple todos los requisitos del código de circulación para transitar por las vías públicas. El piloto seguira todas las indicacións en materia de protección medioambiental, seguridad, seguridad vial o deportivas que le proponga la organización reconociendo que pode ser sancionado, expulsado del evento o eventos por no acatar las normas que se propogan en los distintos eventos. 

  GAL O piloto acepta que se lle grave en vídeo, fotografie ou se lle grave a voz, sons ou conversacións, durante á súa participación nos eventos que leven a cabo da Liga Galega de Motos de Campo, recoñecendo que os propietarios exclusivos para todo o mundo dos dereitos de autor é a propia Liga, polo que declara que autoriza a Liga Galega da Moto de Campo (ACARD) a reproducir, editar ou emitir as opinións a traves de medios como a televisión, o cinema, a radio, a prensa ou internet, así mesmo as opinións vertidas polo piloto son da súa exclusiva responsabilidade e non comprometen de ningún xeito a Liga Galega de Motos de Campo, ou á asociacion xestora A.C.A.R.D. Moto de campo de Galicia. 

  ESP El piloto acepta que se le grabe en vídeo, fotografie o se le grabe a voz, sonidos o conversaciónes, durante a su participación en los eventos que se lleven a cabo de la Liga Galega de Motos de Campo, reconociendo que los propietarios exclusivos para todo el mundo de los derechos de autor es la propia Liga, por lo que declara que autoriza a Liga Galega de Motos de Campo a reproducir, editar o emitir las opiniones a traves de medios como la televisión, el cine, la radio, la prensa o internet, así mismo las opiniones vertidas por el piloto son su exclusiva responsabilidad y no comprometen en modo alguno a Liga Galega de Motos de Campo, o a la asociacion gestora A.C.A.R.D. Moto de campo de Galicia. 

  GAL: Declara que os dados aportados para esta ficha son certos.O facilitar os dados, o piloto pasa a formar parte da nosa Asociacion. Os dados facilitados neste documento se incorpóran a un ficheiro coa finalidade exclusiva de informar a Liga Galega de Motos de Campo, da participación do piloto. Estes dados serán tratados sen consentimento expreso do seu titular para o normal desenvolvemento dos eventos. O piloto poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos terminos previstos na Lei Orgánica de Protección de datos de Carácter Persoal. O responsable do tratamento do ficheiro é a Liga Galega de Motos de Campo a traves da A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia. Declara que os dados aportados para esta ficha son certos. 

  ESP: Declara que os datos aportados para esta ficha son ciertos.Al facilitar los datos el piloto pasa a formar parte de nuestra Asociación. Los datos facilitados en este documento se incorpóran a un fichero con la finalidad exclusiva de informar a Liga Galega de Motos de Campo, de la participación del piloto. Estes datos serán tratados sin consentimento expreso de su titular para el normal desarrollo de los eventos. El piloto poderá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición en los terminos previstos en la Lei Orgánica de Protección de datos de Carácter Persoal. El responsable del tratamiento del fichero es la Liga Galega de Motos de Campo a traves de la A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia.

 

Liga galega da moto de campo

A Liga Galega da Moto de Campo (LGdeMC) confórmase por eventos clasificados como competicións non oficiais, interprovinciais e non federadas, de acordo coa actual normativa galega de deportes.

 

14 + 14 =

Facebook Noticias

Mc Randufe traballando para volvernos facer disfrutar do que mais nos gusta.....11 Outubro en Tui volverán ruxir os motores. ... See MoreSee Less

View on Facebook