Extremas

Eventos EXTREMAS

Inscrición para Eventos de EXTREMAS
 • GAL: usa o campo observacións para indicar quen é a tua parella. Veterano maior de 42 anos ESP: usa el campo observaciones para indicar quien es tu pareja. Veterano mayor de 42 años
 • Deixa este campo en branco.

  ESP: Deja este campo en blanco.

 • GAL: Estes dados serán enviados para comprobación á G.C. nos eventos, comprobar que son correctos. ESP: Estos datos serán enviados para comprobación a la G.C. en los eventos, comprobar que son correctos.

 • Lembra por ben o teu mail, para recibir a confirmación da inscripción. ESP: Recuerda poner bien tu mail, para recibir la confirmación de la inscripción.
 • GAL: Estes dados serán enviados para comprobación á Guardia Civil, para comprobar que son correctos. ESP: Estos datos serán enviados para comprobación a la Guardia Civil para comprobar que son correctos. POR: Estes dados serão enviados para comprovação à G.C. nos eventos, comprovar que são correctos.

  GAL: O piloto participante declara coñecer os regulamentos dos eventos deportivos, e que os danos que ocasione ou se ocasionen pola súa participación e que non están cubertos polas pólizas de seguros subscritas polo organizador, son exclusivamente do seu cargo, quedando por tanto libre de toda responsabilidade a organización e A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia.  ESP: El piloto participante declara conocer los reglamentos de los eventos deportivos, y que los daños que ocasione o se ocasionen por su participación y que no están cubiertos por las pólizas de seguros suscritas por el organizador, son exclusivamente de su cargo, quedando por lo tanto libre de toda responsabilidad la organización y A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia.  GAL: O piloto participa nun circuíto aberto por vías publicas, respectará en todo momento a lexislación vixente no transcurso do evento. Tamén declara que a motocicleta que utiliza nesta competición cumpre todos os requisitos do código de circulación para transitar polas vías públicas. O piloto seguira todas as indicacións en materia de protección ambiental, seguranza, seguranza viaria ou deportiva que lle propoña a organización recoñecendo que pode ser sancionado, expulsado do evento ou eventos por non acatar as normas que se propoñan nas distintos eventos.  ESP El piloto participa en un circuíto abierto por vías publicas, respectará en todo momento la legislación vigente en el transcurso del evento. También declara que la motocicleta que utiliza en esta competición cumple todos los requisitos del código de circulación para transitar por las vías públicas. El piloto seguira todas las indicacións en materia de protección medioambiental, seguridad, seguridad vial o deportivas que le proponga la organización reconociendo que pode ser sancionado, expulsado del evento o eventos por no acatar las normas que se propogan en los distintos eventos.  GAL O piloto acepta que se lle grave en vídeo, fotografie ou se lle grave a voz, sons ou conversacións, durante á súa participación nos eventos que leven a cabo da Liga Galega de Motos de Campo, recoñecendo que os propietarios exclusivos para todo o mundo dos dereitos de autor é a propia Liga, polo que declara que autoriza a Liga Galega da Moto de Campo (ACARD) a reproducir, editar ou emitir as opinións a traves de medios como a televisión, o cinema, a radio, a prensa ou internet, así mesmo as opinións vertidas polo piloto son da súa exclusiva responsabilidade e non comprometen de ningún xeito a Liga Galega de Motos de Campo, ou á asociacion xestora A.C.A.R.D. Moto de campo de Galicia.  ESP El piloto acepta que se le grabe en vídeo, fotografie o se le grabe a voz, sonidos o conversaciónes, durante a su participación en los eventos que se lleven a cabo de la Liga Galega de Motos de Campo, reconociendo que los propietarios exclusivos para todo el mundo de los derechos de autor es la propia Liga, por lo que declara que autoriza a Liga Galega de Motos de Campo a reproducir, editar o emitir las opiniones a traves de medios como la televisión, el cine, la radio, la prensa o internet, así mismo las opiniones vertidas por el piloto son su exclusiva responsabilidad y no comprometen en modo alguno a Liga Galega de Motos de Campo, o a la asociacion gestora A.C.A.R.D. Moto de campo de Galicia.  GAL: Declara que os dados aportados para esta ficha son certos.O facilitar os dados, o piloto pasa a formar parte da nosa Asociacion. Os dados facilitados neste documento se incorpóran a un ficheiro coa finalidade exclusiva de informar a Liga Galega de Motos de Campo, da participación do piloto. Estes dados serán tratados sen consentimento expreso do seu titular para o normal desenvolvemento dos eventos. O piloto poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos terminos previstos na Lei Orgánica de Protección de datos de Carácter Persoal. O responsable do tratamento do ficheiro é a Liga Galega de Motos de Campo a traves da A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia. Declara que os dados aportados para esta ficha son certos.  ESP: Declara que os datos aportados para esta ficha son ciertos.Al facilitar los datos el piloto pasa a formar parte de nuestra Asociación. Los datos facilitados en este documento se incorpóran a un fichero con la finalidad exclusiva de informar a Liga Galega de Motos de Campo, de la participación del piloto. Estes datos serán tratados sin consentimento expreso de su titular para el normal desarrollo de los eventos. El piloto poderá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición en los terminos previstos en la Lei Orgánica de Protección de datos de Carácter Persoal. El responsable del tratamiento del fichero es la Liga Galega de Motos de Campo a traves de la A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia.

  GAL: O piloto participante sera o responsable da sua participación no Enduro. El ou Ela xuzgaran por se mesmos, se deben ou poden seguir ou non na proba, excepto se o Médico Oficial ou o Director da Proba deciden excluilo da mesma po razóns de seguridade relacionadas coa saude. Todo participante inscrito declara ter efectuado un entrenamento adecuado para a realización da proba e non padece lesión algunha que poda agravarse como consecuencia da sua participación, polo que declara estar en condicións físicas para afrontar este Enduro, como no que VOLUNTARIAMENTE quere participar, aceptando todos os riscos e situacións que se puderan derivar da súa participación, liberando de toda responsabilidade á organización, Concello colaborador e patrocinadores de posibles trastornos tanto físicos coma psíquicos, acidentes con vehículos de tracción mecánica ou non e de calquera outra situación que podera xurdir. O participante acepta, polo mero feito de formalizar a sua inscripcion no Enduro os riscos inherentes á participación nunha proba aberta o trafico e que excluie á organización de calquer incidente ou acidente derivado da participación na proba.  ESP: El piloto participante deberá ser responsable de su participación en el  Enduro. Él o ella juzgarán por sí mismos, si deben o pueden seguir o no en la prueba, excepto si el Médico Oficial o el Director de la Prueba deciden excluirlo de la misma por razones de seguridad relacionadas con la salud. Todo participante inscrito declara haber efectuado un entrenamiento adecuado para la realización de la prueba y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de su participacion, por lo que declara estar en condiciones físicas de afrontar este Enduro, como en la que VOLUNTARIAMENTE quiere participar, aceptando todos los riesgos y situaciones que se pudieran derivar de su participación, liberando de toda responsabilidad a la organización, Concello colaborador y patrocinadores, de posibles trastornos, tanto físicos como psíquicos, accidentes con vehículos de tracción mecánica o no y cualquier otra situación que pudiera surgir. El participante acepta, por el mero hecho de formalizar su inscripción, los riesgos inherentes a la participación en una prueba abierta al tráfico y que excluye a la organización de la prueba de responsabilidades por cualquier incidencia o accidente derivado de la participación en la prueba.