REGLAMENTO

Reglamento Deportivo TROFEO ENDURO “LIGA DA MOTO”

1-. Organización.

El M.C. A Peroxa, con C.I.F G36837243 con domicilio Praza do Concello s/n, 32150 A Peroxa, organiza TROFEO “LIGA DA MOTO” de ENDURO Duro e HARD ENDURO, contacto mcaperoxa20@gmail.com

2-. Definición.

Trofeo Social Federado

3-. Condiciones de Admisión

Al ser un trofeo Social federado, pueden participar los pilotos que esten en posesión de una licencia en vigor y aprobada por el organo federativo. Tambien podran particpar los pilotos que posean una licencia de dia emitida por una federación.

El trofeo se guarda el derecho de admisión de aquellas personas que se hallan considerado no deportivas en ocasiones anteriores o sobre pruebas que se puedan disputar.

4-. Categorías

Establécense as seguintes categorías:

PRO, establecerase un tempo mais exixente entre os CH (Control Horario) e terán a obrigatoriedade de afrontar os pasos mais difíciles do recorrido.

Elite

Open 2t, 

Open 4t,

Open Veteranos.

En el caso de que alguna categoría no tenga el volumen mínimo de 5 pilotos en primer evento se hará agrupación de todos los pilotos en la correspondiente categoría de cara a todo el trofeo. Amateurs: estas categorías tendrán un tiempo más holgado entre os CH así como la posibilidad de zonas alternativas los puntos más difíciles del trazado.

E1: motos hasta 150 cc de 2 t y hasta 250 cc en 4t

E2: superiores a 150 cc hasta 250 cc en 2t y superiores a 250 hasta 450 cc en 4t.

E3: superiores a 250 cc en 2t y superiores a 450 en 4t.

Sub 21: pilotos de menos de 21 anos y mayores de 16. Nados después de 1998.

Veteranos Sénior 2t: para pilotos a partir de los 40 años (o que cumplen esa edad en la temporada) con motos de 2t.

Veteranos Sénior 4t: para pilotos a partir de los 40 anos (o que cumplen esa edad en la temporada) con motos de 4t.

Master, 48 años (o que cumplen esa edad en la temporada)  .

Féminas: tendrán un tiempo más holgado con el resto de las categorías y podrán ser acompañadas por un mochilero.

VINTAGE: Dos amortiguadores, frenos de tambor y refrigeración por aire.

EVO: Motos de enduro (no motocross) hasta el año 90.

SUPEREVO: Motos de enduro y trail (no motocross) desde el 90 al 2004.

En el caso de que alguna categoría no tenga el volumen mínimo de 5 pilotos en el primero evento se hará agrupación de todos los pilotos en la correspondiente categoría superior de cara a  todo el trofeo. Excepto Féminas e Master y alguna prueba puede ser a criterio de la organización.

Cada categoría se quedará oficialmente establecida con presencia de 5 pilotos inscritos como mínimo. Se establecerá una clasificación general y una por cada categoría.

El cambio de categoría de una mayor a una categoría menor, podrá levar  su trofeo en la categoría y los puntos, pero no opta al premio final de la LIGA en la categoría menor.

No está prevista la formación de equipos; aunque que no se impedirá la posibilidad de organizarse o aliarse para mejorar la competitividad propia o ajena.

5-. Horarios.

El horario aproximado para este ano 2023 será el siguiente: (se informará en cada evento en el Reglamento Particular)

08:30 – 10-30: Verificaciones administrativas y técnicas, cumpliendo las medidas sanitarias que existan en la fecha de la prueba.

Nas verificacións administrativas os participantes teran que acreditar posuir a documentación necesaria para circular por vía publica.

En las verificaciones técnicas, la organización se reserva el derecho de admisión de vehículos que crean que no estén en condiciones.

11:00: Charla Técnica.(se intentará hacer en una zona del podio de salida da proba)

11:30: Salida del 1ª participante

16:30: Llegada

17:00: Publicación de los resultados

17:30: Entrega de Premios y sorteo de regalos

6-. Recorrido.

O percorrido debe ser practicable baixo calquera condición meteorolóxica.

Os percorridos constarán dunha sección de enlace e unhas de zonas cronometradas.

O percorrido esta prohibido adestralo desde o momento que este marcado, os participantes que infrinxan esta norma serán excluídos e non se lles permitirá tomar a saída e non terán dereito a devolución da súa inscrición.

Os tramos de asfalto son considerados tramos de enlace e debese acatar sempre o regulamento de Circulación por estes.

O enlace, realizarase sobre un percorrido cun mínimo de 20 quilómetros e un máximo de 50 o que se lle darán un mínimo de 2 voltas e un máximo de 4, neste enlace o paso por estradas e obrigatorio someterse as regulacións do trafico da vía.

A cronometrada, é un percorrido totalmente encintado. Terá un mínimo de 1 km. Haberá un mínimo de 1 cronometrada e un máximo de 3 por volta, estas decisións poden ser alteradas si así a consideración dos comisarios do trofeo.

As categorías de Féminas e Sub 21 darán 1 o 2 voltas segundo o quilometraxe do enlace.

O percorrido completo estará sinalizado de forma compatible cos estándares do enduro. Cada piloto deberá, en xeral, aterse a estas indicacións, podendo no obstante desviarse delas en razón de súa propia capacidade e as súas preferencias técnicas. En calquera caso, os puntos de control estarán situados nas zoas estratéxicas para evitar atallos ou modificacións incompatibles co espírito deportivo do evento.

As etapas tamén poden sufrir cambios durante o seu desenrolo segundo criterio establecido pola organización. Os cambios ou modificacións no percorrido faranse, sempre que se dirán circunstancias que puxeran en risco a seguridade dos pilotos ou por condicións meteorolóxicas adversas.

O regulamento, así como o percorrido do evento, poderán sufrir variacións en función das situacións particulares que o fagan necesario, especialmente en aquelas relativas a seguridade dos pilotos ou consideracións da administración. Ditas variacións serán comunicadas en tempo e forma compatibles cas circunstancias cas induzan; pero de tal modo que todos teñan a posibilidade de coñecelas antes da saída de cada evento, se é posible.

A tal fin, antes de cada evento, a charla técnica da organización dará toda a información necesaria sobre eventuais novidades.

7-. Parque pechado.

As motos despois de pasar as verificacións quedarán en parque pechado ata a saída da proba.

O rematar a proba, si se dispón de parque pechado, as motos terán que volver o parque este ata que rematen o resto de participantes, podendo ser retiradas 10 minutos despois do ultimo participante en chegar, NON e obrigatorio o parque pechado o final da proba, SOLO se fará a consideración dos organizadores do trofeo.

Dentro do parque pechado esta prohibido acendela moto, se algún piloto acendese o motor dentro do parque será penalizado.

Calquera piloto que fume no interior do parque pechado será excluído do evento ou anulado os seus tempos.

8-. Inscricións.

As inscricións faranse online a través del www.ligadamoto.com, e abriranse un mes antes da proba pecharanse o xoves antes da proba para poder dar tempo ó organizador e contrastar os datos na Guarda Civil.

O importe das inscricións será de 55€ si son feitas ata o mércores antes da proba, as inscricións serán validades na data e hora do ingreso.

As inscricións que se fagan a partir do mércores terán un valor de 90€

A orden de pagamento determina a orden de saída, os primeiros en pagos os primeiros en saír. Excepto para os TRES primeiros das categorías Elite e Open que sairán polo scratch, o resto de categorías será por clasificación excepto Sénior e Master que tamén o farán polo scratch do anterior Evento.

Cada participante, unha vez inscrito na proba, está obrigado a respectar o regulamento en todas as súas partes. Os pilotos serán responsables polas súas asistencias, así como do comportamento das persoas que as integran. As actitudes antideportivas ou de falta de respecto o orden vixente durante o Evento que sexan por parte destas persoas pode provocar sanción o piloto que acompañan.

As sancións poden ser incluso a exclusión da proba ou Eventos futuros, se así decide o xurado pola gravidade dos feitos.

Aquel piloto que facendo o ingreso non poda acudir a proba, non se lle será devolto o importe e non se lle acumulara para outra carreira, o piloto que comunique antes de catro días a súa non presentación na liña de saída, do domingo polo motivo que sexa, lle será devolto o importe menos cinco euros de gastos bancarios.

No caso de anulación da proba os pilotos que desexen devolución do importe deben comunicalo e lle serán descontados 5 € en concepto de gastos bancarios, todos os que non comuniquen este feito considerase que poñen ese importe para o seguinte Evento. O mesmo caso para os aprazamentos por cuestións administrativas.

9-. Motos.

Poderán participar todas as motos de Enduro que teñan toda a súa documentación administrativa en regra.

Serán enviados os datos facilitados sobre as motos a xefatura de trafico provincial para súa verificación.

10-. Verificacións.

Realizaranse no mesmo día da proba a primeira hora.

Verificarase que todas as motos teñan a Documentación, Seguro e ITV (si fose o caso) ó día, os datos serán contrastados na Guarda Civil.

É necesario que a moto conte tanto co faro dianteiro como traseiro así mesmo coa súa matricula correspondente e homologada.

A moto non poderá ter pezas soltas que podan representar un perigo para o piloto ou para outros pilotos.

Non se deixara tomar saída no evento a ningunha moto que non cumpra con todas as regras.

11-. Controis.

No percorrido pódense establecer os seguintes controis:

C.H. (Control Horario): estableceranse por parte do organizador en calquera punto do percorrido nos cales os pilotos terán que entrar na súa hora establecida no carne de ruta.

C.P. (Control de Paso): estableceranse en distintos puntos do rali nos cales controlase o paso dos pilotos, o non pasar por estes puntos será motivo de exclusión.

O piloto que pretenda abandonar definitivamente a competición deberá comunicalo o antes posible a Organización entregando a esta o seu cartón de tempos, en calquera dos Controis horarios.

O piloto poderá abandonar en calquera momento, e debera comunicar a organización o seu abandono, ven nun C.H., nun C.P., ou na liña de chegada.

O piloto será responsable de que a anotación do tempo no seu cartón de control horario sexa coa hora a que entrou no control, e ningún caso será responsabilidade da mesa ou dos anotadores.

12-. Penalizacións nos CH.

O piloto que non entre no seu tempo establecido será penalizado con 60 segundos por cada minuto tanto polo adianto como polo atraso na súa hora establecida.

O piloto que nun control horario acumule unha perda de mais de 30 minutos quitaráselle o seu cartón de tempos comunicándolle a organización que excedeu o limite de tempo permitido, no obstante pode seguir no recorrido cedendo paso a carreira no caso de ser alcanzado por corredores aínda activos.

13-. Clasificación.

Obterase da suma do paso por todas as especiais cronometradas así como da suma das penalizacións si as houbese. O piloto que fixese o menor tempo será el gañador da súa clase.

14-. Puntuación.

A puntuación establecida para cada evento na LIGA será a seguinte:
1º- 20 puntos   8º- 8 puntos
2º- 17 puntos   9º- 7 puntos
3º- 15 puntos   10º- 6 puntos
4º- 13 puntos   11º- 5 puntos
5º- 11 puntos   12º- 4 puntos
6º- 10 puntos   13º- 3 puntos
7º- 9 puntos   14º- 2 puntos
15º- 1 puntos

A NON PRESENZA DO PILOTO, NO PODIO, NA ENTREGA DE PREMIOS NO OBTERÁ PUNTOS PARA A CLASIFICACIÓN DESA PROBA.


15-. Premios

Darase premios os 3 primeiros clasificados de cada categoría. Ademais dun premio especial o mellores do Scratch.

A entrega de premios poderase facer pola clasificación provisional, se non se poderá sacar a oficial a tempo.

A orden de entrega será a seguinte Feminas, Master, Sénior, Sub-21, E3, E2, E1, Veteranos, Open, Elite e Scratch.

Cada categoría obterá o final do ano o seus trofeos acreditando Vencedor, Segundo Clasificado e Terceiro Clasificado.

Para poder optar os premios finais da LIGA é necesario haber participado o mínimo na metade das probas dese ano.

16-. Medidas de seguridade.

A organización disporá de un medico para a proba, de unha UVI MOVIL e unha ambulancia, si as condicións das especiais, distancia entre elas ou a por a súa lonxitude o organizador valorará a posibilidade de unha segunda ambulancia de apoio.

Nas especiais haberá persoal de organización supervisando a bo desenrolo da mesma, nos puntos de saída e chegada, e cada 500 metros de especial.

17-. Exclusións e sancións.

Un comportamento antideportivo a consideración dos xuíces ou comisarios dunha proba.

Chegar con mais de 30 minutos de retardo sobre a hora inicial indicada no carne de ruta.

Aceptar axuda externa fora da area de asistencia.

Adestrar un recorrido de probas especiais, sen o consentimento da Organización.

A circulación en sentido contrario o sentido da carreira en calquera das partes do recorrido e que poda por en perigo a calquera outro participante.

A violación das normas de circulación durante o transcurso da proba, ou por deliberadamente en perigo a outros pilotos ou o publico.

Saltarse un Control de Paso ou un Control Horario.

Perder o carnet de ruta (de forma intencionada) implica unha sanción de 30 minutos.

Non deterse nun control horario ou de Paso ou non seguir as instrucións da Organización.

Posta en marcha do motor no interior do Parque Pechado ou antes da saída, con leva sanción de 20″.

Non cruzar a liña de Saída nos 20″ posteriores a o seu tempo, con leva sanción de 20″.

Fumar no Parque Pechado.

Repostaxe fora das zonas oficiais ou transporte de carburante en outros recipientes que non sexan depósitos de Gasolina.

Non parar o motor durante a repostaxe.

Acurtar o percorrido das probas cronometradas.

Romper intencionadamente as cintas das cronometradas.

Non respectar e tratar de cumprir as normas medioambientais propostas.

Calquera acción que se poda considerar antideportiva polo xurado.

A conduta antideportiva pode levar como resultado a non admisión a outra probas.

18-. Xurado.

O xurado estará composto por dous representantes da MC PEROXA, unha persoa do equipo organizador da proba e un cronometrador se fose necesario.

O Xurado velará para que os Códigos Deportivos e os Regulamentos sexan respectados mentres dura a proba. O Xurado examinará e resolverá todas as reclamacións que xurdan durante a proba e confirmará os resultados.

19-. Reclamacións:

As reclamacións o xurado serán aceptadas cinco minutos despois de entrada do ultimo piloto e cun máximo de 30 minutos despois de este feito, ditas reclamacións terán que ser por escrito e acompañadas de probas que verifiquen a reclamación e xunto o importe de 150€ como fianza, quedando invalidada calquera reclamación que se faga a posterior.

A resolución das reclamacións se dará no día da proba, nun tempo máximo de dúas horas, a non contestación implica que queda desestimada.

Si a reclamación e validada devolverase a fianza.

20-. Promocións

A fin de aumentar a combatividade dentro da noso Trofeo e non perder o nivel de competencia:

  • os gañadores da tempada anterior das Categorías OPEN 2t y 4t pasaran na seguinte campaña a Categoría igual o superior. Os gañadores da categoria Open Veteranos NO.
  • Os gañadores das categorías E1, E2, e E3 pasarán a una categoría superior
  • O ganador da categoría sub 21 deberá cambiar a unha categoría superior
  • As categorias Master e Senior non estan obrigados a subir de categoria polo feito de gañar a tempada anterior.

Todos aqueles que teñan que subir de categoria e non o fagan poderan participar nas probas, pero non teran dereito a trofeo nin a puntos.

O cambio de categorías superiores a categorías inferiores non permitiran a obtención de postos no cadro de honra final.

21-. Emprazamentos publicitarios.

A fin de dar mais visibilidade a aquelas firmas que deciden a principio de ano apoiar o proxecto deportivo da nosa asociación, esta para os eventos dispoñerá dunha zona espacial habilitada para eles, quedando prohibida a pilotos  ou a outras marcas, que non teñan que ver directamente coa nosa asociación a facer uso destes espazos, todos os pilotos nas súas zonas de asistencia poden facer publicidade dos seus patrocinadores se así o desexan, non debendo ocupar estes espazos especiais.

As marcas que desexen facer publicidade nos Eventos da Liga deberan solicitar permiso a nosa Asociación antes de facer uso de calquera espazo.

:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies